Arbitrage Kamer van Deskundigen een stichting van KGSO en ABEX | NL

Arbitrage is een zeer oude vorm van rechtspraak. In de geschiedenis vindt men arbitrage in het Romeins Recht, in Griekenland en reeds bij de Egyptenaren. Arbitrage kan gedefinieerd worden als een bij een privé-overeenkomst gekozen manier van geschillenregeling, waarbij de partijen één of meer deskundigen aanstellen en hen de bevoegdheid geven om het gerezen geschil te beslechten en aan hun beslissing dezelfde gevolgen toe te kennen als een vonnis van de klassieke Rechtbank.

Arbitrage biedt dus aan burgers zowel als bedrijven, de mogelijkheid om een onderlinge betwisting te onttrekken aan het oordeel van een overheidsrechter en te onderwerpen aan door hen gekozen scheidsrechters die dichter bij de praktijk staan dan beroepsmagistraten.
 
De wetgever heeft deze vorm van rechtspraak erkend (Deel VI van 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek). Door het verdrag van New York in1958 is arbitrage aangenomen in meer dan 150 landen, waaronder België. Een arbiter vervult de taak om tijdelijke “relatiestoornissen” te herstellen en zelfs de mogelijkheid geven aan de partijen om hun handelsrelaties voort te zetten zonder gezichtsverlies.
 
Het arbitraal college of arbiter bestaat alleen voor de behandeling van een welbepaald geschil waarvoor éérst een dading werd ondertekend. Aangezien de arbiter(s) vakmensen zijn, meer bepaald experten, komt dit uiteraard voor de kwaliteit van de procedure en de uitspraak alleen maar ten goede.
 
In tegenstelling tot de procedure voor de gewone hoven en rechtbanken is arbitrage niet openbaar. Meestal is dit voor de partijen van groot belang om achter gesloten deuren tussen mensen uit het beroep te kunnen pleiten. De geheimhouding van de naar voor gebrachte middelen of bewijsstukken blijft verzekerd. Men kan voor de scheidsrechters vrijuit spreken. Dit heeft als voordeel dat scheidsrechters vaak een vollediger, praktischer en meer realistische kijk op de zaak hebben dan de overheidsrechter voor wie men liever bepaalde zaken verzwijgt. Dit is ook één van redenen waarom de verzoeningsvoorstellen meer kansen hebben om te slagen.
 
Meer en meer treft men op facturen en in lastenboeken maar vooral in de internationale handel en nijverheid de clausule aan, dat in geval van betwisting, het geschil "scheidsrechterlijk" beslecht zal worden voor een bepaalde “arbitragekamer”.
 
Arbitrage kan soms begripsverwarring doen ontstaan door de gebruikte terminologie. Zo is bijvoorbeeld “arbitrage” iets heel anders dan een “regeling in der minne” of een “verzoening” die een onderdeel uitmaakt van de meeste opdrachten van een gerechtsdeskundige. Wat een arbitrage inhoudt, blijkt ook door vele deskundigen niet goed bekend. Bemiddeling is daarentegen nog een ander middel voor oplossing van geschillen.
 
Door jaren grote gerechtelijke achterstand bij de behandeling van geschillen is het zeker nuttig voor de zakenwereld en de deskundigen beter kennis te maken met de arbitrageprocedure. Partijen kunnen maanden of jaren tijdwinst boeken door beroep te doen op arbitrage, eerder dan de lange lijdensweg van de gewone rechtbanken te volgen.
 
Er zijn wel de laatste decennia verschillende arbitragekamers opgericht, maar met wisselend succes. Dit komt door onze conservatieve houding tegenover onze buurlanden waar arbitrage reeds goed ingeburgerd is. Maar met de Europese eenmaking zullen de arbitrale rechtbanken steeds meer succes boeken aangezien men de plaats en de taal onderling mag kiezen.
 
Wat moet een arbitragekamer kunnen bieden:
1- Een gepaste infrastructuur: deze hebben wij in de Sylvain Dupuis laan in Brussel.
2- Een goed georganiseerd secretariaat: dit hebben wij ook op onze zetel.
3- Een lijst van bekwame arbiters en experten in alle disciplines: hiervoor kunnen wij een uitzonderlijke aanbieding van multidisciplinaire deskundigen voorleggen. Geen enkele van de reeds bestaande arbitragekamers heeft bijna een vierhonderdtal deskundigen ter beschikking zoals KGSO-ABEX.
 
De Arbitrage Kamer gesticht in de schoot van KGSO en ABEX zal hierdoor een belangrijke rol spelen.
 
Eddy Vleeschdrager.
Premier Président