ARBEIDSONGEVAL | NL

Een verzekering bij een erkende arbeidsongevallenverzekeraar of bij gemeenschappelijke kassen voor arbeidsongevallen is wettelijk verplicht voor alle werkgevers. Deze bijdrage voor arbeidsongevallenverzekering zit vervat in de algemene sociale zekerheidsbijdrage die u aan de RSZ betaalt.

Indien de werkgever geen verzekering heeft afgesloten met een verzekeraar, dan wordt hij ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het jaarlijkse arbeidsongevallen- cijfer wordt geschat tussen 250.000 en 300.000 waarvan verscheidene tientallen tenslotte de dood van het slachtoffer veroorzaken.
 
In een bedrijf is er, spijtig genoeg altijd, een arbeidsongeval mogelijk; dit kan het gevolg zijn van een heet omgevallen kopje koffie of het uitschuiven op een natte vloer. Dan spreekt men over een fysisch letsel; dit kan in het bedrijf gebeuren maar ook op weg naar en van het werk. Een werknemer is dus verzekerd tot zijn woonplaats, op de oprit van zijn huis of zelfs in de lift naar zijn appartement. Ook is in de verzekeringspolis voorzien, de weg naar en van de school of kinderopvang om de kinderen af te halen of te brengen alsook de afstand die afgelegd wordt om met collega’s aan carpooling te doen.
 
Maar er zijn ook psychische letsels ingevolge van beroepsstress zoals een zenuwinzinking, geheugenstoornissen, waanzin ingevolge van een ongeval of een overval (vooral in een juwelierswinkel). Dit laatste kan zelfs in uiterste gevallen leiden tot een infarct.
 
Gelukkig is het diamantvak geen risicoberoep, noch de diamantbewerking noch het bureelwerk zal een ongeval met de dood als gevolg kunnen hebben zoals b.v. in de haven, bouwsector of beroepschauffeurs wel het geval is. Wel kunnen er blijvende letsels voorkomen zoals bv. bij het afkoken met zuren of bij de diamantbewerking (zagen, snijden of slijpen).
 
Wat zijn de gevolgen ?

  1. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt een werknemer in het algemeen zijn loon gedurende de eerste 30 dagen, het zogenaamde gewaarborgd loon. De werkgever zal hiervoor naargelang de verschillende berekeningen van de verzekeraar een vergoeding krijgen, meestal 90% van 1/365 van het jaarlijks basisloon. Vanaf de 31ste dag zal de werknemer rechtstreeks de vergoeding ontvangen van de verzekeraar. Deze vergoeding is 90% van het gemiddelde jaarlijkse basisloon. Dus worden de vergoedingen niet door de werkgever betaald maar door de zogenaamde wetsverzekeraar.
  2. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid zal men de definitieve graad van invaliditeit vaststellen. Dit zal door een dokter van de verzekeraar vastgesteld worden. Dit sluit niet uit dat de werknemer zich moet neerleggen bij deze beslissing, hij kan via zijn dokter een hogere graad eisen en indien er geen akkoord komt kan de werknemer naar de arbeidsrechtbank stappen. Deze rechtbank zal dan een derde geneesheer aanduiden die met zijn twee confraters de definitieve graad van invaliditeit zullen vastleggen. De werknemer zal dan een jaarlijkse rente ontvangen die gelijk is aan het percentage van de invaliditeit vermenigvuldigd met het jaarlijks basisloon.

Het slachtoffer van een arbeidsongeval heeft recht op alle geneeskundige verzorging, hij heeft ook het recht om zich te laten verzorgen door een arts van zijn keuze. De verzekeraar die over een eigen medische dienst beschikt kan hierover een afwijking krijgen. Niettegenstaande heeft het slachtoffer steeds het recht om zijn dokter aan te stellen bij onenigheid over vergoeding bij de graad van invaliditeit of de duur van zijn herstel.
 
U bent verplicht als werkgever om binnen de acht kalenderdagen de aangifte te doen van een arbeidsongeval bij de verzekeraar. Hiervoor moet u het vervolledigd aangifteformulier alsook het doktersattest en een gedetailleerde loonfiche bijvoegen. Een werknemer heeft 3 jaar tijd om de vergoeding van zijn arbeidsongeval te vorderen, bij onenigheid kan hij naar de Arbeidsrechtbank stappen. Indien er geen akkoord gesloten wordt tijdens deze periode moet hij voor het beëindigen van deze periode een aangetekend schrijven sturen naar de verzekeraar om terug een periode van 3 jaar te bekomen.
 
Ernstige ongevallen dus met tijdelijke of blijvende letsels moeten binnen de 2 werkdagen na het ongeval aangegeven worden aan de “inspectie toezicht inzake Welzijn op het Werk”. Het is mogelijk naargelang de ernst van het ongeval dat de inspectie een externe deskundige aanstelt, b.v. als de aangifte of het verslag niet tijdig werd ingediend of dat er verwikkelingen zijn. De deskundige in veiligheid en preventie zal dan een verslag opmaken met aanbevelingen om de herhaling van het ongeval te voorkomen, zijn erelonen worden wel aan de werkgever aangerekend.
 
Het kan in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat de werkgever toch wordt aangesproken om een vergoeding te betalen indien men kan aantonen dat hij de veiligheidsregels in de infrastructuur van zijn bedrijf opzettelijk aan zijn laars gelapt heeft.
 
Een verzekeringscontract dekt ofwel een bediende ofwel een arbeider, dit moet u melden aan uw verzekeraar nooit kunnen de twee samengevoegd worden, de verzekeraar moet ook op de hoogte blijven over de hoofdactiviteit van uw onderneming om het risico te herzien. Zo is het mogelijk dat een bedrijf dat zich vooral met bewerking bezig hield zich nu meer gaat toeleggen in de handel, in dit geval zal de premie en het contract moeten herzien worden aangezien er minder risico op een ernstige arbeidsongeval zal zijn.
 
Er zijn ook sancties voorzien voor werkgevers die bewust een onjuiste aangifte gedaan hebben, onjuiste verklaringen hebben afgelegd aan de inspectie, weigeren om de gevraagde inlichtingen te verschaffen of controle op de toepassing van de wet verhinderen. Hiervoor zijn correctionele straffen voorzien.